: info@tgsbelgelendirme.com | : 0532 136 34 10 | : 0216 327 09 77 English EN Turkish TR

Kurumsal Eğitimler

Gelişimi doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelen kurumsal eğitimler 21. Yüzyılda şirketlerin en önem verdiği konular arasındadır. Çalışanların sürekli gelişimini desteklemek, farkındalığın arttırılması, Çalışanların motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi gibi bir çok konuda iş süreçlerini pozitif yönde etkileyen özel çözümler olarak nitelendirilebilir. TGS birçok alanda sizlere özel kurumsal eğitimler sunmaktadır.

Dünya dinamikleri her geçen gün hızla değişmektedir. Bu nedenle, etrafını iyi gözlemleyen, reaktif bakış açısından daha çok proaktif bakış açısına sahip kurumların daha başarılı ve hayatlarını uzun yıllar sürdürebildiklerini görebiliyoruz. Proaktif bakış açısına sahip olmak aslında oluşabilecek olumlu/olumsuz fırsat ve tehditlerin önceden düşünülmesini ve buna göre aksiyonlar alınmasını gerektirmektedir. Amaç konulan hedeflerin ve vizyonun gerçekleştirilmesidir. Bu yolda kurumların hedeflerini gerçekleştirmelerine etki edecek herhangi bir olayın/durumun meydana gelme olasılığı risk olarak tanımlanmaktadır.

ISO 31000 Risk Yönetimi standardı, kuruluşlara bu konuda yol gösterici bir kılavuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu standard ile hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesi istenmektedir. ISO 31000 Risk Yönetimi standardı içinde yer alan maddeler, bu işin sistemli ve kapsamlı bir şekilde nasıl yapılabileceğini madde madde anlatmaktadır. ISO 31000 Risk Yönetimi standardı değer yaratmak ve korumak amaçlıdır, sertifikasyon amaçlı değildir.

İş süreçlerindeki riskler, risk yönetimi modelinin temelini oluşturur. Risklerin belirlenmesi, analizi, gözden geçirmeleri ve alınacak aksiyonlar mutlaka üst yönetimin karar alma mekanizmasının bir parçası olmalıdır. Her standard da olduğu gibi ISO 31000 Risk Yönetimi standardı da bu işin sistematik ve planlı yapılmasını istemektedir. Kuruluşların risk yönetimi modeli açık, anlaşılır ve kapsamlı hazırlanmalıdır. Sürekli gözden geçirmeler yapıldığında yeteri kadar dinamik ve değişime açık bir model olmalıdır. ISO 31000 Risk Yönetimi standardı bu işin nasıl yapılması gerektiğini içermektedir.

KİMLER KATILMALI ?

• Süreç Sahipleri
• Şirket Sahipleri
• Üst Düzey Şirket Yöneticileri
• Bölüm Yöneticileri ve Çalışanları

İŞİNİZE FAYDASI

Kuruluşlarda iş sürekliliğinin sağlanabilmesi ve hedefler doğrultusunda ilerlenebilmesi için olası risklerin makul seviyelerde tutulması gerekir. ISO 31000 Risk Yönetimi standardı: risklerini belirlemek, yönetmek ve gelecekte karşılaşılabilecek kurumsal risklere karşı ne tür aksiyonların alınması gerektiğini anlatan bir yönetim sistemidir. Proaktif bir yaklaşımla risklerin nasıl ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiği bu eğitimde öğrenecek, sınıf içi uygulamalarla konuyu daha iyi anlayacaksınız.. Eğitimde öğrendikleriniz, sizi kurum risklerinize karşı daha cesaretli ve hazırlıklı kılacaktır.

EĞİTİM YAPISI

• Risk Yönetimini anlamak
• Risk Yönetimi sistemini anlamak
• ISO 31000 in içeriğini ve diğer sistemlerle ilgisini anlamak
• ISO 31000 in amacını ve yapısını oluşturmak
• ISO 31000 temel ilkelerini anlamak
• Kuruluşun yönetim sistemleri ile Risk Yönetiminin ilişkisini ve kilit noktaları ortaya koymak
• Risk yönetimi prosesini tanımlamak
• Risk yönetimi yapısını oluşturmak için gerekli prosesi ortaya koymak
Eğitim süresi: 2 gün

Doğru Planlanmış, Tasarlanmış ve Geliştirilmiş Süreçlerin; stratejiden iyileştirmeye kadar tüm basamaklarda kurumlara nasıl değer katacağının iyi uygulama örnekleri ile anlatılması hedeflenmektedir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, tüm İş Süreçleri Yönetimi Disiplinine ait teknikleri görmüş olacaktır. Ayrıca “İş süreçleri ekipleri nasıl kurulur, geliştirilir, sürekli iyileştirilen bir sistematiğe dönüştürülür ve gerçek hayatta nasıl kurumsal organizasyonlarda uyarlanır.” konularında da bilgi sahibi olacaklardır.

Süreç Geliştirme ve Yönetme tekniklerinin kurumda uygulanabilmesi için gerekli Kurumsal Değişim Yönetimi pratikleri sayesinde, analizi ve tasarımı yapmakla kalmayıp kurumda süreçlerin uygulama teknikleri de tamamlayıcı olarak gösterilmektedir. Uyarlanan süreçlerin performanslarının ölçümü ve sürekli iyileştirme pratikleri ile süreçlerin sürekliliği ve verimliliğinin nasıl sağlanacağının da biliniyor olması hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI ?

• Kurumların süreç yönetimi çalışmalarında yer alanlar
• Süreç yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler
• Süreç yönetimi alanında çalışma yürütmeyi planlayanlar
• Süreç yöneticiliği rollerinde görev alanlar/görev almayı planlayanlar
• Süreç tasarım ve iyileştirme çalışmaları yürütenler
• Süreç otomasyonu çalışmalarında yer alanlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

• Süreç nedir? Süreç Yönetimi nedir? Genel Bakış
• Süreç Bileşenleri
• Süreç Yaklaşımının Faydaları
• Süreç Türleri
• Süreç Modelleme
• Süreç Analizi
• Süreç Tasarımı
• Süreç Performans yönetimi ve yönetim modelleri
• Süreç Dönüşümü
• Bazı istatistik tabanlı süreç iyileştirme yaklaşımları
• Süreç Yönetimi Organizasyonu
• Kurumsal Süreç Yönetimi
• İş Süreçleri Yönetim Teknolojileri
• Workshop

İşgücü, makine, donanım, malzeme ve yöntemlerin bileşiminden oluşan proseslerdeki değişkenliğin ölçülmesi ve irdelenmesi için istatistiksel tekniklerin uygulanmasıdır. İPK’nın amacı hataları yakalayıp, hatalıları ayıklamak değil, hataları önlemektir.

HEDEF

Katılımcılara; proses verimliliğinin artırılması, problemlerin tespiti, iyileştirmelerin planlanıp uygulanması, kalitenin arttırılarak kalitesizlik maliyetlerinin önlenmesi gibi çeşitli konularda İstatistiksel Proses Kontrol tekniklerini etkin biçimde kullanım yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK

• Kalite Sistemleri ve Kalite Kontrol Hakkında Temel Bilgiler
• Temel istatistik bilgileri
• Proses kavramı ve özellikleri
• Değişkenlik ve ölçümü
• İPK araçları
o Histogram
o Pareto analizi
o Balık kılçığı (Ishikawa) diyagramı
o Beyin fırtınası
o Saçılım diyagramı
• Kontrol kartları
• Yeterlilik analizleri
• İyileştirmeler
• Uygulama

KATILIMCILAR

Kalite, üretim ve teknik departmanda çalışan her kademedeki yöneticiler, mühendisler ve teknisyenler, kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm çalışanlar ile üniversite öğrencileri.

SÜRE

2 Gün

İnsan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve karlılığa katkı sağlamak.
Performans yönetimi eğitimi sayesinde; insan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacaksınız.
Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru ve şirketinize uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.

Planlamanın tanımı, boyutları, işlevleri ve nasıl yapılacağı konularında ortaya konulacak tüm bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak olup, katılımcılara uzakta görünen hedefe varmanın ilk olmazsa olmazının neredeyse kusursuz bir planlamadan geçtiği, planlamaya ayrılacak zamana asla acınmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılarak farkındalık yaratmak.
Katılımcılar planlamanın nasıl yapıldığını, ne zaman revize edilmesi gerektiğini, planlamanın somut getirilerini, ve gelişme yolundaki önemi konusunda bilgilendirilecektir.

Yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İnovasyon eğitimi, inovatif, diğer bir deyişle yenilikçi bir çalışan olabilmek adına geliştirilmesi gereken düşünce yapısının, ayrıca inovasyonu yaşamın her alanına yaymak adına yapılması gereken faaliyetlerin, ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması adına alınması gereken yolların öğrenileceği bir birliktelik olacaktır.

Liderlik eğitiminin amacı, kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve bu özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek.
Liderlik eğitimi sayesinde, liderlik kavramı ile ilgili bilinciniz artmış olacak. Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabileceksiniz. Kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. Var olan liderlik özelliklerinizle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız.
Limitli yanları aşmaya yönelik farkındalık kazanmış olacaksınız. Kişileri ne şekilde motive ettiğinizi ve yönettiğinizi görmüş olacaksınız. Karar alma şekliniz ve iletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Kişileri nasıl geliştirdiğinizi, takım çalışmasındaki rolünüzü görmüş olacaksınız. Zamanı ve stresi nasıl yönettiğinizin farkına varacaksınız. Farklı lider profillerinin kuruma katkılarını görmüş olacaksınız.

Çalışanların müşterilerle daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmak.
Müşteri ilişkileri eğitimi sayesinde, öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. İletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. İletişimdeki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız. Çalışanlarınız, farklı müşteri profilleriyle nasıl iletişim kurulması gerektiğini öğrenmiş olacak.

Zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak, zamanı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi göstermek. Bu bağlamda, doğru zaman yönetimi sayesinde iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı hale gelmenizi sağlamaktır.
Zaman yönetimi eğitimi sayesinde, zaman ve zaman yönetimi kavramlarının önemine çok daha yakından şahit olacaksınız. Kişisel gelişim ve zaman yönetimi konularında ekstra farkındalık kazanacaksınız. Zamanı yönetmedeki tüm güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varacaksınız. Zamanı yönetirken nerelerde zorlandığınızı öğrenmiş olacaksınız.
Zamanı daha doğru yönetebilme ipuçlarını öğreneceksiniz. Zamanı etkin yönetmenin size neler kazandıracağını görmüş olacaksınız. Kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmak için çok önemli bir adım atmış olacaksınız.

Çalışanların hizmet verirken, iç ve dış müşteri ile yaşadıkları çatışma ve anlaşmazlık durumlarını etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak “Çatışma Yönetimi Eğitimi”nin amacını oluşturmaktadır.

İÇERİK

• Çatışma Türleri
• Çatışma Çözme Yöntemleri
• Çatışma Çözerken Siz hangi Yöntemi Kullanıyorsunuz ?
• Ne zaman Hangi Yöntemi Kullanmak Hayatımızı Kolaylaştırır
• 5 Adımda Çatışma Çözme
• Etkili Çatışma Çözme Formülü (a3)
• Çatışmaya Proaktif Yaklaşım : Kişilik Tiplerine göre çatışma yaşamamak için yapmamız /yapmamamız gerekenler
• Öfke Yönetimi
• Zor insanlarla Başedebilme

ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ UYGULAMALARI:

• Test Uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesi
• İletişim teknikleri ile ilgili aktiviteler yaparak, iş hayatı simülasyonlarını tartışmak
• Grup çalışmaları ile katılım sağlamak
• Role Play Çalışmaları

SÜRE:

2 GÜN

Eğitim Talebi Formu

8+2?

Hızlı Teklif

x