: info@tgsbelgelendirme.com | : 0532 136 34 10 | : 0216 327 09 77 English EN Turkish TR

KAMU BİLİŞİM HİZMETİ ALIMINDA TÜRKAK ZORUNLULUĞU

KAMU BİLİŞİM HİZMETİ ALIMINDA TÜRKAK ZORUNLULUĞU

Yönetmelik kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların taşımaları gereken kriterlerin belirlenmesi, bu kriterler doğrultusunda yetkilendirilmesi, bu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendirmelerin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik  kamu idareleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Yönetmelik 5. maddesi TÜRKAK akreditasyonlu belgeleri zorunlu tutmakta ve ilave şartlar istemektedir. İlgili şartlar aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Yetki belgelerine müracaat

MADDE 5- (1) Katılımcıların;

a) Kamu Bilişim Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; bilişim hizmet alımlarından en az biri için TS EN ISO/IEC 27001 belgesine,

b) Yazılım Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte en az “TS ISO/IEC 15504 Seviye 2” veya en az “CMMI Seviye 3” belgelerinden birine,

c) Sızma Testi Yetki Belgesine sahip olabilmeleri için; sızma testi hizmetlerini kapsayan TS EN ISO/IEC 27001 belgesi ile birlikte A veya B tipinde TSE Sızma Testi Yapan Firma Belgesine,

sahip olmaları gerekir.

(2) Yetki belgesi talebinde bulunanlar, bu Yönetmeliğin uygulanma amacına uygun olarak Bakanlıkça istenecek ilave bilgi ve belgeleri ibraz eder.

(3) Yetki belgesi talebinde bulunanlar, gerekli şartları sağladıklarını gösterir bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

(4) Bakanlık bilgi ve belgeleri ilgili kurumların veri tabanından sorgulama yapılarak doğrular. Bu bilgilerin doğrulanamadığı durumlarda ise başvuru sahibi söz konusu bilgilere ait belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz etmek zorundadır. Yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda müracaat iptal edilir. Müracaatı iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yeniden müracaat edemez.

 

Hızlı Teklif

x